تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۲:۲۶ | نویسنده : سحر حيدري

نحوه ساختن حال كامل ساده (همان ماضي نقلي)

 اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلي) + have / has + فاعل

موارد استفاده

۱- كاري كه در زمان گذشته نامعلوم انجام گرفته است:

He has seen this film.

۲- كاري كه در گذسته نزديك انجام گرفته است.در اين مورد معمولاً قيد just بين فعل معين و اسم مفعول فعل قرار مي گيرد:

He has just begun the work.

۳- كاري در گرشته به كرات تكرار شده است:

I have read this novel many times.

۴- كاري كه در گذشته انجام گرفته و اثر آن تا به حال باقي است.در اين مورد معمولاً يكي از حروف اضافه since يا for به كار برده مي شود:

We have studied English since 1970.

نكته: در مورد فوق گاهي يكي از فعل هاي زير به كار برده مي شود:

never, ever, always, recently, lately

He has recently been in America.

نكته: to be to در ماضي نقلي به معني رفتن و از جايي ديدن كردن و to be in به معني اقامت كردن است:

از اصفهان ديدن كرده اند.

They have been to Isfahan.

براي منفي كردن جملات زمان حال كامل ساده،از عبارت “Not” بعد از افعال كمكي have و has به صورت كامل “have not” و “has not” و خلاصه شده “haven’t” و “hasn’t” استفاده مي شودادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۲:۰۱ | نویسنده : سحر حيدري

شكل ing دار فعل اصلي am /are/is + +فاعل

 

موارد استفاده

۱-بيان كارهايي كه در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در اين مورد قيدهايي مانند now, at present, for the time being و غيره همراه است:

He is speaking English now

I’m home now and I am watching TV

۲-بيان كارهايي كه هنوز پايان نيافته و براي مدتي ادامه خواهد داشت:

We are studying English these days

He is learning Arabic

۳-بيان كارهايي كه به صورت عادتي تازه درآمده و احتمالاً زياد دوام نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week

۴- بيان كارهايي كه در آينده نزديك صورت مي گيرد.در اين مورد ذكر قيد زمان آينده ضروري است:

They are leaving for London tomorrow

۵- افعالي كه تحت كنترل بشر نيست و غير ارادي است در زمان حال استمراري كمتر كاربرد دارد و به جاي آن زمان حال ساده به كار مي رود:

I forget his nameادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۱:۳۱ | نویسنده : سحر حيدري

يكي از مهم ترين بخش هاي گرامر زبان انگليسي، قواعد صرف زمان (Tenses in English) هستند كه بسياري از زبان آموزان مبتدي و حتي پيشرفته را با مشكل مواجه مي كند.

 

در زبان انگليسي ۱۲ زمان اصلي و چهار زمان فرعي (ولي مهم) وجود دارند.  در برخي موارد، آموزشگاه ها و موسسات اين زمان ها را بر اساس سه بخش زمان گذشته، زمان حال و زمان آينده دسته بندي مي كنند.

ولي تجربه و مطالعات انجام شده در موسسات آموزش زبان انگليسي در كشور هاي مختلف نشان داده است كه يادگيري زمان ها، با دسته بندي زير مي تواند كمك شاياني براي افزايش سرعت يادگيري اين قاعده انگليسي كند.

زمان هاي اصلي (۱۲ تايي)

در دسته اول ۱۲ زمان اصلي داريم به شكل زير:

۱-حال ساده(Simple Present)
۲-حال ساده استمراري(Simple Present Continuous)
۳-گذشته ساده(Simple Past)
۴-گذشته ساده استمراري(Simple Past Continuous)
۵-آينده ساده(Simple Future)
۶-آينده ساده استمراري(Simple Future Continuous)
۷-حال كامل ساده(Present Perfect Simple)
۸-حال كامل استمراري(Present Perfect Continuous)
۹-گذشته كامل ساده(Past Perfect Simple)
۱۰-گذشته كامل استمراري(Past Perfect Continuous)
۱۱-آينده كامل ساده(Future Perfect Simple)
۱۲-آينده كامل استمراري(Future Perfect Continuous)
item6زمان هاي غيراصلي ۴ گانه: در مبحث زمان ها در انگليسي ،مقصود از زمان هاي غيراصلي كه تعداد آنها در انگليسي چهار مورد مي باشد،زمان هايي هستند كه به خودي خود،ساختار تعريف شده و منحصر بفردي ندارند و برگرفته يا تركيبي از زمان هاي اصلي مي باشند.در ادامه و بعد از معرفي زمان هاي اصلي،با ساختار تك تك اين زمان ها نيز آشنا خواهيد شد.ترتيب يادگيري اين چهار زمان نيز بهتر است طبق اولويت بندي زير انجام گيرد:
۱-آينده ساده در گذشته(Simple Future in the past)
۲-آينده ساده استمراري در گذشته(Simple Future Continuous in the past)
۳-آينده كامل ساده در گذشته(Future Perfect Simple in the past)
۴-آينده كامل استمراري در گذشته(Future Perfect Continuous in the past)

قاعده صرف زمان ها در انگليسي

 

قاعده صرف زمان ها در انگليسي

زمان هاي فرعي (۴ تايي)

مقصود از زمان هاي غيراصلي كه تعداد آنها در انگليسي چهار مورد مي باشد،زمان هايي هستند كه به خودي خود،ساختار تعريف شده و منحصر بفردي ندارند و برگرفته يا تركيبي از زمان هاي اصلي مي باشند.در ادامه و بعد از معرفي زمان هاي اصلي،با ساختار تك تك اين زمان ها نيز آشنا خواهيد شد.ترتيب يادگيري اين چهار زمان نيز بهتر است طبق اولويت بندي زير انجام گيرد:

زمان هاي چهارگانه فرعي زبان انگليسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۱:۰۱ | نویسنده : سحر حيدري

در اين پست حدود ۵۰۰ كلمه پركاربرد و روزمره زبان انگليسي را بهمراه معناي فارسي به شما معرفي مي كنيم. اين كلمات شامل صفت هاي پركاربرد، افعال و اسم هاي رايج در زبان انگليسي هستند.

 

 

۱- صفات پركاربرد در زبان انگليسي

انگليسي فارسي
 other ديگر / ديگري
 new جديد / نو
 good خوب
 high بالا / زياد
 old پير / مسن / قديمي
 great عالي / بزرگ
 big بزرگ
 American آمريكايي
 small كوچك
 large بزرگ / حجيم
 national ملي
 young جوان / كم سن
 different متفاوت
 black سياه
 long بلند / طولاني
 little كوچك / ريز
 important مهم
 political سياسي
 bad بد / خراب
 white سفيد
 real واقعي
 best بهترين
 right درست / راست
 social اجتماعي
 only تنها
 public عمومي
 sure مطمئن
 low كم / پايين
 early زود
 able توانا
 human انسان
 local محلي
 late دير
 hard سخت / سفت / مشكل
 major عمده / اصلي
 better بهتر
 economic اقتصادي / ارزان قيمت
 strong قوي / مستحكم / تند (براي مزه ها)
 possible ممكن / قابل انجام
 whole همه / تمام
 free آزاد / رايگان
 military نظامي
 true درست / حقيقي
 federal فدرال
 international بين المللي
 full كامل / تمام / پر
 special خاص / ويژه
 easy راحت
 clear تميز / پاك / واضح
 recent اخير
 certain معين / قطعي
 personal شخصي
 open باز / علني
 red سرخ / قرمز
 difficult سخت / مشكل
 available در دسترس / موجود
 likely محتمل
 short كوتاه /  مختصر
 single تنها / مجرد
 medical پزشكي / دارويي
 current رايج / متداول / جاري
 wrong اشتباه / غلط
 private خصوصي / محرمانه
 past قبلي / سابق
 foreign خارجي / بيگانه
 fine خوب / لطيف
 common مشترك / رايج / عمومي
 poor فقير / بيچاره
 natural طبيعي
 significant مهم / قابل توجه
 similar مشابه
 hot داغ / پرحرارت / جذاب
 dead مرده / بي روح
 central مركزي
 happy شاد
 serious جدي / وخيم
 ready آماده
 simple ساده
 left چپ
 physical فيزيكي / جسماني
 general عمومي / همگاني
 environmental محيطي / مربوط به محيط زيست
 financial مالي
 blue آبي / افسرده
 democratic دموكراتيك
 dark تيره / تاريك
 various مختلف / گوناگون
 entire تمام / سراسر
 close نزديك / خودماني
 legal قانوني / مشروع / حقوقي
 religious مذهبي / ديني
 cold سرد
 final نهايي
 main اصلي
 green سبز
 nice خوب / دلپذير
 huge عظيم / كلان
 popular محبوب
 traditional سنتي
 cultural فرهنگي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۴۰:۰۴ | نویسنده : سحر حيدري

احتمالا شما هم مانند خيلي از كساني كه به دنبال يادگيري زبان انگليسي هستند، از خود مي پرسيد كه از چه روشي استفاده كنم؟ يا بهترين روش يادگيري زبان انگليسي كدام است؟ در اين پست به اين پرسش هاي شما به سادگي جواب خواهيم داد.

 

 

هر زبان آموزي اين سوال را از خود مي پرسد، كه چطور بايد يادگيري زبان انگليسي راشروع كنم و از چه روشي استفاده كنم؟ تجارب چندين ساله مدرسان زبان انگليسي نشان داده است كه هر فردي روش خاص خود را براي يادگيري سريع تر زبان انگليسي دارد.

مطالعات پژوهشگران نشان داده است كه يادگيري زبان انگليسي بايد بصورت بهينه (Efficient) صورت بگيرد تا اينكهموثر (Effective). يعني چه؟ فرض كنيد مي خواهيد از تهران به پاريس برويد. شما مي توانيد اين مسافت را پياده برويد، با دوچرخه يا اتوبوس يا با هواپيما. (فكر كنم متوجه شديد!) پس تمام اين روش ها براي رفتن به پاريس موثر هستند ولي كداميك بهينه است؟ جواب ساده است، بهينه بودن بستگي به شما دارد، ممكن است شما نيل آلمسترانگ باشيد و بخواهيد با دوچرخه به پاريس برويد (روش بهينه آلمسترانگ) يا ممكن است مثل من حال راه رفتن هم نداشته باشيد و روش بهينه شما هواپيما باشد.

در زبان انگليسي هم همينطور است، شما چه نوع آدمي هستيد؟ تنبل؟ بازيگوش؟ سخت كوش؟ با انگيزه يا بي انگيزه؟

مطالعات اخير، زبان انگليسي را به دو دسته ورودي و خروجي (Input, Output) دسته بندي كرده است.

خب مشخص است، براي اينكه خروجي خوبي داشته باشيد (يعني خوب بتوانيد انگليسي حرف بزنيد و بنويسيد) بايد ورودي شما هم به قدر كافي خوب باشد (يعني مطالب آموزشي باكيفيت گوش كنيد و بخوانيد).

دقت كنيد كه يك كودك براي اينكه شروع به صحبت كند، چقدر گوش مي كند؟ و بعد كه شروع به صحبت مي كند كلماتي كه از محيط يادگرفته بكار مي برد.

پس هرچقدر كه فايل هاي صوتي بيشتري گوش كنيد، به مكالمات انگليسي گوش دهيد، بنويسيد و بخوانيد، حرف زدن تان به زبان انگليسي راحت تر خواهد بود.

خب پس بريم سراغ بهترين روشي كه مطالعات اخير به طور كلي به همه پيشنهاد مي كنند.

۱- بخش ورودي

خواندني (Reading)

حداقل ۵ كلمه در روز ياد بگيريد. پيشنهاد من اين است كه از فلش كارت ها يا ليست لغتي كه خودتان مي نويسيد استفاده كنيد. اين ليست را در جايي نگه داريد كه دم دست باشد و بطور مرتب بتوانيد مرور كنيد. (بهترين روش يادگيري لغات را قبلا گفته ايم).

اگر ۵ كلمه در روز ياد بگيريد، ۱۸۲۵ كلمه در سال ياد گرفته ايد! در تمام دوران دبيرستان فقط ۲ تا ۳ هزار لغت ياد مي گيريد. با اين روش دايره لغاتتان آنقدر خوب مي شود كه تقريبا هر چيزي در انگليسي را مي فهميد.ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۹:۲۴ | نویسنده : سحر حيدري

اين فقط يك آشنايي با ساختار عمده گرامر زبان انگليسي است. در اينجا اجزاي گرامر انگليسي شامل اسم، جنسيت، فعل، قيد، افعال كمكي، صفت و حرف را به شما بطور اجمالي معرفي مي كنيم:

 

  • اسم

جدول صرف اسم در زبان انگليسي (توضيح: اسم در زبان انگليسي كهن، جنسيت داشت. يعني مؤنث، مذكر يا خنثي بود. اسم مذكر، مي‌توانست با قاعده يا بي قاعده باشد)

  • جنسيت اسامي

زبان انگليسي با توجه به ريشه آلماني‌اش در گذشته داراي جنسيت براي اسامي بوده است. اين جنسيت در طول زمان از بين رفته و امروزه تنها تأثير آن بر روي ضماير سوم شخص مفرد (He, She, it) ديده مي‌شود. در زبان انگليسي امروزي جنسيت گرامري تقريباً همه اسامي با جنسيت طبيعي آنها يكسان است، اين يعني وقتي مثلاً دربارهٔ يك مرد صحبت مي‌شود هميشه ضمير مذكر براي اشاره به آن استفاده مي‌شود. البته با توجه به تأثير اندك جنسيت در زبان انگليسي، تقريباً دانستن جنسيت اسامي در اين زبان اهميتي ندارد.

  • فعل

فعل‌ها را از جنبه‌هاي گوناگون مي‌توان طبقه‌بندي كرد ضمن اينكه بعضي فعل‌ها مي‌توانند نقش‌هاي گوناگون و متضادي را بازي كنند (مانند افعال to be و to have). مثلاً مي‌توان افعالي كه صورتهاي صرفي ناقص دارند (مانند اكثر افعال كمكي و افعالي كه براي آب و هوا به كار مي‌روند) را تحت عنوان افعال ناقص در مقابل ساير افعال كه صورتهاي صرفي كامل دارند قرار داد. يا مي‌توان افعالي كه صرفاً جنبه پيوند دهندگي بخش نهاد جمله با قسمت غير فعلي گزاره را دارند (مانند افعال to be(وقتي به عنوان فعل اصلي بيايد) , to become , to seem را تحت عنوان افعال ربطي از ساير افعال كه جنبه كنشي دارند (افعال تام) جدا كرد. يا مي‌توان افعالي كه در جمله صرفاً جنبه نقشي (functional) دارند و براي فراداد مقوله‌هاي دستوري نمود، زمان دستوري، وجهيت يا جهت فعل به كار مي‌روند را با عنوان افعال كمكي از ساير افعال كه به عنوان فعل اصلي يا قاموسي هستند جدا كرد.

  • افعال كمكي

افعال كمكي (auxiliary verbs) در زبان انگليسي، افعالي هستند كه براي سؤالي كردن، منفي كردن، ساختن زمان‌هاي خاص و حالت مجهول به جمله اضافه مي‌شوند. اين افعال عبارتند از be, do, have, will. هر يك از اين افعال ممكن است شكل ساده يا گذشته داشته باشند كه كاربردي مختص به خود دارد.

 

  • افعال كمكي وجهي

افعال مدال (modal verbs) يا افعال كمكي وجهي، شامل افعال can, could, may, might, must, need not, shall/will, should/ought to مي‌شوند. اين افعال توانايي، اجازه، امكان انجام و … را در جمله نشان مي‌دهند. شكل افعال مدال با توجه به زمان جمله تغيير مي‌كند در نتيجه بايد در زمان استفاده از آنها به زمان جمله توجه كرد. اين افعال ساختار و كاربردي متفاوت نسبت به افعال كمكي يا افعال اصلي دارند. در واقع افعال مدال بدون معنا نيستند اما برخي از نقش‌هاي افعال كمكي (مانند منفي كردن يا سؤالي كردن) را ايفا مي‌كنند.

  • قيد

قيد در انگليسي شرايط و نحوه عمل صورت گرفته مي باشد.

  • صفت

صفت كلمه‌اي است كه دربارهٔ اسم توضيحي مي‌دهد و آن را توصيف مي‌كند و معمولاً قبل از اسم مي‌آيد.

  • حرف

حرف بزركتر از فونيم يا صداست و داراي سمبول‌هاي خاص مي‌باشد و در زبان انگلسي ۲۶ حرف موجود است. وبدون شك بي شمار واژه داردادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۸:۳۳ | نویسنده : سحر حيدري

نحوه ساختن گذشته كامل استمراري Past Perfect Continuous Tense

 

فعل با ing+ been+ had+ فاعل

موارد استفاده

هر گاه دو كار در زمان گذشته انجام گرفته و يكي از كارها مقدم بر ديگري باشد و در عين حال مدتي نيز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضي بعيد استمراري بيان مي كند:

He had been living in Tehran for 10 years before he died.

ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۷:۵۷ | نویسنده : سحر حيدري

نكته۱: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معين shall و در بقيه اشخاص از  will استفاده مي شود.

نكته۲: در موقع سوال در دوم شخص در صورتي كه منظور گوينده درخواست و تقاضا باشد از will استفادهمي كنن:

آيا ممكن است در را باز كنيد؟

Will  you open the door?

 

 ولي اگر صرفاً آينده سوالي معمولي مورد نظر باشد جمله فوق به اين ترتيب خواهد بود:

آيا در را باز خواهيد كرد؟

Shall you open the door?

    كاربرد will , shall منظورهاي مختلفي را بيان مي كند كه در زير به آنها اشاره مي كنيم:

الفwill در اول شخص به جاي shall مفهوم قصد و قول و يا تمايل دارد:

قول مي دهم اين كار را براي شما انجام دهم.

I will do it for you.

 

 ب_ در دوم شخص مفرد و جمع كاربرد shall به جاي  will در حالت منفي و سوالي بيان تهديد و يا قول است كه گوينده در مورد مخاطب خود به كار مي برد:

اين كار را نخواهي كرد. 

You shall not do it.

 

پ_ كاربرد shall در سوم شخص مفرد و جمع مبين تهديد و يا قولي است كه گوينده در مورد سوم شخص مخاطب خود مي دهد:

اين مسئله را حل خواهدكرد.

He shall solve this problem.                   

 

ت_ در دوم شخص مفرد و جمع همچنين در سوم شخص مفرد و جمع آوري براي بيان اجازه،shall به كار مي برند:

You shall see him if you want.

 

ث_ تركيب shall we معادل let us بوده و مفهوم كسب اجازه است.

اجازه مي دهيد بازي را آغاز كنيم؟

Shall we begin the play?

موارد استفاده

 براي بيان كارهايي كه در زمان معيني در آينده احتمال وقوع دارد:

We shall take an exam next month.

 يادآوري۱_ در انگليسي آمريكايي امروزه فعل will  را براي تمام اشخاص به كار مي برند.

يادآوري۲_ افعال:hopewantintendpromiseexceptchooselikemean به جاي فعل آينده به كار برده مي شود:

He hopes to visit Europe next summer.

 

يادآوري۳_ افعال ناقص در آينده به كار نميروند و به جاي آنها از افعال مترادف آنها استفاده مي شود مانندcan كه در آينده به صورت  be able به كار مي رود:

I shall we able to finish my article tonight.

 

توجه۱_ يكي ديگر از فرمول هايي كه در آينده به كار مي رود:

 

  مصدر   +

be   going  to

  +     فاعل

 

اين فرمول از آينده صرفاً براي كارهاي قطعي و معين در آينده است.موقع ترجمه اين تركيب در فارسي از عبارات نظير قصد دارم،مي خواهم،و غيره استفاده مي كنند:

ميخواهند ما را به شام دعوت نمايند.

They are going to invite us to dinner.

 

توجه۲_ غير از دو فرمول بالا كه بررسي گرديد براي آينده نزديك از دو تركيب

  “to be about to” و    “to be on the point of” نيز استفاده مي كنند:

در شرف اتمام كار خويش است.

He is about to finish his work.             

قصد فرار دارند.

They are on the point of running away.   ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۷:۳۰ | نویسنده : سحر حيدري
نحوه ساختن آينده استمراري Future Continuous Tense

 

فعل ing دار+ (Shall/Will (be + فاعل

 

موارد استفاده

اين زمان معادل ماضي استمراري است و تقريباً در آن موارد منتها در آينده به كار مي رود:

۱- كاري كه در آينده ادامه دارد و كاري بر آن واقع مي شود:

When you arrive, we shall be having dinner.

۲- كاري كه در زمان معيني در آينده در حال ادامه است:

At 2 o’clock tomorrow afternoon we shall be playing football.

۳- كارهايي كه همزمان با هم در آينده ادامه خواهد داشت:

While they will be listening to the radio, we shall be playing chess.

۴- كاري كه در طول زمان معيني در آينده ادامه خواهد داشت:

I shall be traveling round Europe all next month.

نكته: موارد استعمال و تغييرات مربوط به will , shall در اشخاص مختلف در اين زمان نيز نظير آينده ساده است.ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
تاريخ : ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | ۰۱:۳۷:۰۶ | نویسنده : سحر حيدري

نحوه ساختن زمان آينده كامل ساده Future Perfect Simple

 

براي ساخت اينگونه جملات،مطابق فرمول زير،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال كمكي مودال will يا shall سپس فعل كمكي have و نهايتا ستون سوم فعل اصلي (P.P) بكار مي رود:
اسم مفعول +will/shall+have+فاعل

نحوه ساختن

۱- كاري كه قبل از كار ديگري در آينده تمام و كامل شده است:

When you return, I shall have done my work.

۲- كاري كه تا زمان معيني در آينده انجام گرفته و تمام شده است.در اين مورد معمولاً حرف اضافه زماني by قبل از قيد زمان آينده به كار مي رود:

This trip will have sailed by 9 o’clock tomorrow night.

نكته: بعد از حروف ربطي مانند as soon as , until , till كه زمان موقت و نزديك را مي رسانند به جاي آينده كامل،ماضي نقلي به كار مي برند:

I will see you as soon as I have finished my work.

 ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید: